BIURO DORADZTWA GOSPODARCZO-HANDLOWEGO
Strona Główna
Firma
Referencje
Wykazy dokumentów
Logowanie
Kontakt
DOKUMENTY DO UZYSKANIA LICENCJI MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB

• kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS niestarsze niż 3 miesiące,
• dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości: 9000€ na pierwszy pojazd + 5000€ na każdy następny, *
• certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym właściciela, bądź osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania i wymienionym w nim zakresem obowiązków zgodnych z art. 4 pkt. 2 rozporządzenia EWG 1071/2009,
• kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych z ważnymi badaniami technicznymi,
• w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi, *
• podpisane przez właściciela, lub upoważnioną osobę druki:
- przewóz rzeczy: R1; R2; R4; R6
- przewóz osób: O1; O2; O4; O6

- oświadczenie nr 1 (baza i siedziba)

- oświadczenie nr 2 (certyfikat-właściciel, osoba zarządzająca transportem na podstawie umowy o pracę)

- oświadczenie nr 3 (osoba zarządzająca transportem na podstawie umowy cywilno-prawnej)

- oświadczenie nr 4 (oświadczenie do niekaralności)

• kopia dowodu wpłaty za licencję i/lub wypisy:
-4000zł + 440zł za każdy wypis (nowe uprawnienie na przewóz rzeczy ważność 5 lat),
-440zł (każdy dodatkowy wypis na przewóz rzeczy dla licencji o ważności 5 lat),

-8000zł + 880zł za każdy wypis (nowe uprawnienie na przewóz rzeczy ważność 10 lat),
-880zł (każdy dodatkowy wypis na przewóz rzeczy dla licencji o ważności 10 lat),

-3600zł + 396zł za każdy wypis (nowe uprawnienie w przewozie osób na 5 lat),
-396zł (każdy dodatkowy wypis na przewóz osób na 5 lat).

-7200zł + 792zł za każdy wypis (nowe uprawnienie w przewozie osób na 10 lat),
-792zł (każdy dodatkowy wypis na przewóz osób na 10 lat).

Powyższych wpłat dokonujemy na konto:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

83 1010 1010 0079 7913 9120 0000


* - dokumenty przedstawione w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, wystawcę lub pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów.FORMY DOKUMENTACJI SYTUACJI FINANSOWEJ

9000€ na pierwszy + 5000€ na każdy następny pojazd

W roku 2012 wartość euro wg ustawy przeliczana jest po średnim kursie NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym składana jest gwarancja, tj. 1€=4,3815zł

1. Roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności gospodarczej - ważne rok od daty wydania - bilans firmy, rachunek zysków i strat oraz informacje i objaśnienia,
2. Gwarancja bankowa z określonym w niej beneficjentem.
3. Polisa odpowiedzialnoœci w działalnoœci zawodowej.


Każdy z ww. dokumentów należy przedstawić w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez urząd wydający, notariusza lub pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów!!!